Urdhërat

Urdhëri i Kryeministrit Nr. 105, datë 13.08.2020, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”, i ndryshuar

Urdhër Nr.128, datë 08.04.2016 “Për miratimin e procedurave për kontrollin teknik të vlerësimit të konformiteti të bomëlave të GLN

Bashkangjitur Aneks I dhe Aneks II

Urdhër i përbashkët i Ministrave nr. 4288, datë 30.04.2010“Për kontrollin cilësor dhe sasior të nënprodukteve të Naftës dhe lëndëve djegësë të lëngshme, të gatshme për tregtim, të prodhuara në rafineritë e naftës dhe gazit dhe në impiantet e prodhimit të lëndëve djegëse të lëngshme në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër nr. 184, datë 05.07.2005 i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës “Për kushtet dhe normat e projektimit të impianteve, instalimeve dhe paisjeve, që shërbejnë për depozitimin dhe Tregtimin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të tyre”

Urdhër Ministri Nr. 184,  Datë 17. 06. 2020 , “Për përcaktimin e rregullave për kushtet dhe procedurat e vendosjes së gjobave dhe masën e tyre për shkeljet në aktivitetet në sektorin e gazit natyror”

Urdhër i përbashkët nr. 4488 datë 06.05.2010 “Për furnizimin nga rafineritë e naftës dhe shoqërin e tregtimit me shumicë të lëndëve djegëse që nuk përdoren për automjete rrugore dhe gjeneratorë”

Urdhër Nr.6, datë 09.01.2015 “Për kontrollin e standarteve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”

Urdhri nr. 666, datë 3.8.2009, i Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, “Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

Kontakt