Organigrama


Struktura

Fiqiret Kovaçi  , Kryeinspektor

e: fiqiret.kovaci@ishti.gov.al

Firalba Gjoka – Drejtor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme
e: firalba.gjoka@ishti.gov.al

Meriljan Kurtaj – Drejtor, Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion
e: meriljan.kurtaj@ishti.gov.al

Lumir Spahiu – Drejtor, Drejtoria e Laboratorit Qëndror
e: lumir.spahiu@ishti.gov.al

Eugen Kristo – Drejtor,  Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse
e: eugen.kristo@ishti.gov.al

Ahmet Shehu – Drejtor, Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit
e: ahmet.shehu@ishti.gov.al

Menada Ujka – Drejtor, Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional
e: menada.ujka@ishti.gov.al

Maltin Malaj – Drejtor, Drejtoria e Çështjeve Juridike
e: maltin.malaj@ishti.gov.al

Silvana Lamaj – Drejtor, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës
e: silvana.lamaj@ishti.gov.al

Marsel Veli – Drejtor, Drejtoria e Analizës së Vlerësimit të Riskut & Monitorimit
e: marsel.veli@ishti.gov.al

Arjan Goshi -Drejtor, Drejtoria e Sistemit të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare
e: arjan.goshi@ishti.gov.al