Organigrama


Struktura

Fiqiret Kovaçi  , Kryeinspektor

E-Mail: fiqiret.kovaci@ishti.gov.al

Firalba Gjoka – Drejtor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme
E-Mail : firalba.gjoka@ishti.gov.al

Meriljan Kurtaj – Drejtor, Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion
E-Mail : meriljan.kurtaj@ishti.gov.al

Lumir Spahiu – Drejtor, Drejtoria e Laboratorit Qëndror
E-Mail : lumir.spahiu@ishti.gov.al

Eugen Kristo – Drejtor,  Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse
E-Mail : eugen.kristo@ishti.gov.al

Ahmet Shehu – Drejtor, Drejtoria e Inspektimit të Naftës dhe Gazit
E-Mail : ahmet.shehu@ishti.gov.al

Menada Ujka – Drejtor, Drejtoria e Informimit Publik dhe Koordinimit Ndërinstitucional
E-Mail : menada.ujka@ishti.gov.al

Lulzim Mata – Drejtor, Drejtoria e Çështjeve Juridike
E-Mail : lulzim.mata@ishti.gov.al

Silvana Lamaj – Drejtor, Drejtoria e Buxhetit dhe Financës
E-Mail : silvana.lamaj@ishti.gov.al

Bruxhilda Kito – Drejtor, Drejtoria e Analizës së Vlerësimit të Riskut & Monitorimit
E-Mail : bruxhilda.kito@ishti.gov.al

Arjan Goshi -Drejtor, Drejtoria e Sistemit të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare
E-Mail : arjan.goshi@ishti.gov.al