Mbështetur në rregulloren “Për procedurat e miratimit dhe mbikëqyrjes së organeve evropiane të notifikuara dhe organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit” miratuar me Urdhrin e Ministrit Nr. 53 datë 05.10.2017 Kreu XIV pika 11, të gjitha OEN/OMVK duhet të raportojnë sipas formateve të publikuara nga MIE, ku si më poshtë gjeni linkun:

https://www.infrastruktura.gov.al/siguria-teknike-dhe-mbikeqyrja-e-tregut/

 

Kontakt