Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (DBNJSHB)

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (DBNJSHB) është pjesë përbërëse e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial.

Baza ligjore e funksionimit të DBNJSHB është:

Legjislacioni i buxhetit dhe përdorimit të fondeve buxhetore.
Kuadri ligjor në fuqi për prokurimet publike.
Kuadri ligjor në fuqi për administratën shtetërore.

Detyrat funksionale të DBNJSHB:

Siguronë që detyrat dhe veprimtaritë e Menaxhimit të BNJ, IT dhe Shërbimeve të brëndshme kryhen në mënyrë eficente, për të mbështetur të gjithë njësitë tjera të ISHTI-t dhe për të mundësuar që ato të veprojnë në mënyrë eficente duke plotësuar qëllimet dhe objektvat e përgjithshëm.
Planifikon shpenzimeve vjetore të ISHTI -t, bazuar në aktivitetin e programuar të strukturave të saj.
Ndjek zbatimin e ligiit, për procedurat e punësimit, të sistemimit dhe të largimit nga puna, kualifikimit, kontrollit të disiplinës të personelit, si dhe të gjithë veprimtarisë që lidhet me menaxhimin e burimeve njerëzore.

Kontakt