Baza Ligjore

Legjislacioni mbi të cilin funksionon Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial

Baza ligjore e Drejtorisë së Inspektimit të Naftës dhe Gazit (DINGN)

Baza ligjore e Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve Nën Presion (DIPNP)

Baza ligjore e Drejtorisë së Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse (DIPIEMN)

Baza ligjore e Drejtorisë së Laboratorit Qëndror (DLQ)

Baza ligjore e Drejtorisë së Sistemeve të Gazifikimit dhe Impianteve Kombëtare (DSGIK)

Aktet ligjore dhe nënligjore mbi Sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve

Kontakt