Urdhërat (DSGIK)

Urdhëri i Kryeministrit Nr. 105, datë 13.08.2020, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”, i ndryshuar

Urdhër Ministri Nr. 170,  Datë 08/ 06/ 2020, “Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së kartës së identifikimit për inspektorin që kryen inspektim teknik në sektorin e gazit natyror”,

Urdhër Ministri Nr. 184,  Datë 17. 06. 2020 , “Për përcaktimin e rregullave për kushtet dhe procedurat e vendosjes së gjobave dhe masën e tyre për shkeljet në aktivitetet në sektorin e gazit natyror”,

Urdhër Nr.666, datë 3.8.2009, i Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, “Për miratimin e rregullave teknike dhe kritereve të sigurisë, të përkohshme, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte”.

 

Kontakt