Urdhërat (DIPNP)

Urdher nr. 128, date 08.04.2016 “Për miratimin e procedurave për kontrollin teknik të vlerësimit të konformitetit të bombolave të GLN”

Bashkangjitur Aneks I dhe Aneks II

Urdhër nr. 184, datë 05.07.2005 i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës “Për kushtet dhe normat e projektimit të impianteve, instalimeve dhe paisjeve, që shërbejnë për depozitimin dhe Tregtimin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të tyre”.

Rregullorja e Brendshme, miratuar me Urdher Nr.900, date 21.12.2010 te Ministrit te Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes.

 

Kontakt