» Njoftim mbi hedhjen e shortit për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private​”
Postuar më: 11/07/2019

Njoftim mbi hedhjen e shortit për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private​”

Mbështetur në VKM-në Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Neni 66, pika 8, ju njoftojmë se fituesi për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private “do të përcaktohet me anë të shortit, i cili do të zhvillohet më datë 15.07.2019, ora 11:00 në Inspektoratin Shteteror Teknik dhe Industrial, Rruga “Muhamet Gjollesha”,
Nr. 56 – Tiranë​.

Ftojmë të gjithë palet e interesuara të jenë të pranishëm në procesin e zhvillimit të hedhjes së shortit për “Shërbimin e ruajtjes së godinës së ISHTI me roje private​”

Kontakt