» ISHTI ndëshkon administrativisht 41 subjekte për muajin Mars 2016
Postuar më: 11/04/2016

ISHTI ndëshkon administrativisht 41 subjekte për muajin Mars 2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse për muajin Mars 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Mars 2016 janë gjobitur 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Mars 2016

Kontakt