» ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Qershor 2022
Postuar më: 20/06/2022

ISHTI ndëshkon administrativisht 3 subjekte për muajin Qershor 2022

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për gjobat e lëna në fuqi nga komisioni i shqyrtimit të kundërvajtjeve administrative të mbajtura në muajin Qershor 2022. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.03.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial nga komisioni i mbajtur në muajin Qershor 2022 janë ndëshkuar administrativisht me gjobë 3 subjekte.

Tabela e gjobave per muajin QERSHOR 2022

Kontakt