» ISHTI ndëshkon administrativisht 18 subjekte për muajin Qershor 2016
Postuar më: 13/07/2016

ISHTI ndëshkon administrativisht 18 subjekte për muajin Qershor 2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Qershor 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)”, Ligji nr. 32/2016 dt.24.03.2016 “Per garantimin e Sigurise se Punes se Pajisjeve dhe Instalimeve nen Presion” si dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Qershor 2016 janë gjobitur 18 subjekte. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Qershor 2016

Kontakt