VKM

VKM nr. 410 dt. 13/05/2015 Për Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit Shteteror Teknik dhe Industrial”

VKM nr. 212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)”

VKM Nr. 344, datë 19.04.2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

VKM Nr.833 date 18.9.2013“Per percaktimin e fushes se pergjegjesise  shteterore te Ministrise se Energjise dhe Industrise”

Vendim nr. 840, datë 27.9.2013 “Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 833, datë 18.9.2013, të Keshillit të Ministrave “Për percaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së energjisë dhe industrisë”

VKM nr. 429 Datë 26.06.2019 “Për cilësinë  e lëndëve të djegshme, të lëngshme, për përdorim teknik, civil e industrial, si dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor (detar,lumor dhe liqenor)”

Kontakt