VKM (DLQ)

VKM Nr. 410, datë 13.5.2015,, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial”,

VKM nr. 888, datë 19.12.2007 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TEKNIKE “PËR PËRCAKTIMIN E KËRKESAVE THELBËSORE DHE VLERËSIMIN E KONFORMITETIT TË LODRAVE”

Urdhër Nr.6, datë 09.01.2015 “Për kontrollin e standarteve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”

 

Kontakt