VKM (DIPNP)

VKM nr. 212, datë 16.3.2016Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)”

V.K.M. nr. 833 dt. 18/09/2013 “Per percaktimin e fushes se pergjegjesise se fushes shteterore te Ministrise se Energjise dhe Industrise”

VENDIM Nr. 840, datë 27.9.2013 PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË VENDIMIN NR. 833, DATË 18.9.2013, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRISË SË ENERGJISË DHE INDUSTRISË”

VKM nr.1060 date 23.12.2015 Per miratimin e rregullit teknik “Per paisjet dhe bashkesite nen presion” dhe percaktimin e listes se standarteve te harmonizuar

VKM nr.1065 date 23.12.2015 Per miratimin e rregullit teknik “Enet e thjeshta nen presion” dhe percaktimin e listes se standarteve te harmonizuar.

VKM nr.425, datë 25.05.1996, Për miratimin e rregullores “Për prodhimin, instalimin dhe shfrytëzimin e rezervuareve të gazit të lëngëzuar të naftës”.

VKM nr. 430, datë 26.06.2019 “Për miratimin e rregullit teknik për kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të pajisjeve të transportueshme nën presion”

Kontakt