VKM (DIPIEMN)

VKM Nr.833 date 18.9.2013“Per percaktimin e fushes se pergjegjesise se fushes shteterore te Ministrise se Energjise dhe Industrise”

VENDIM Nr. 840, datë 27.9.2013  Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 833, datë 18.9.2013, të këshillit të ministrave “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së energjisë dhe industrisë”

VKM nr.68, datë 15.02.2001 “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit”

VKM nr.410, datë 13.05.2015 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e inspektoratit shtetëror teknik dhe industrial”

VKM nr.853, datë 14.11.2007 “Për përdorimin e llampave fluoreshente kompakte të ndriçimit”

VKM nr.1060 date 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara

VKM nr.1061, datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara

VKM nr.1064, datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat e eficiencës për bojlerët e ujit që përdorin lëndë djegëse të lëngët ose të gaztë”1 dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara

VKM. nr.1066, date 23.12.2015  Për miratimin e rregullit teknik “për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në Ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyese”3 dhe përcaktimin e listës së Standardeve të harmonizuara

Kontakt