VKM (DINGN)

VKM nr.410, datë 13.05.2015 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e inspektoratit shtetëror teknik dhe industrial”

VKM Nr. 344, datë 19.04.2017Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

VKM nr. 429 Datë 26.06.2019 “Për cilësinë  e lëndëve të djegshme, të lëngshme, për përdorim teknik  civil e industrial, si dhe për përdorim në mjetet e transportit ujor (detar,lumor dhe liqenor)”

VKM nr.358, datë 27.05.2001 “Për procedurat dhe kushtet për dhënien e lejeve për ndërtimin dhe përdorimin e instalimeve bregdetare për transportimin dhe Depozitimin e naftës, të gazit dhe të nënprodukteve të tyre”

VKM nr.147, datë 21.03.2007 “Për cilësinë e lëndëve djegëse, benzinë dhe diezel”

VKM nr.212, datë 16.03.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (gln)”

VKM nr.755, datë 12.11.2014 “Për përcaktimin e procedurave e të kushteve për dhënien e “licencës së përpunimit” për impiantet e përpunimit të nënprodukteve të naftës”

VKM nr.19, datë 14.01.2015 “Për procedurat dhe kushtet për dhënien, transferimin dhe përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës bruto për prodhimin e nënprodukteve të saj”

VKM nr.411, datë 13.05.2015 “Për procedurat dhe kushtet për dhënien e përsëritjen e licencës së koncesionit të naftësjellësve për importimin, eksportimin dhe transportimin e naftës bruto”

VKM nr.491, datë 19.07.2017 “Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës,të gazit dhe nënprodukteve të tyre”

VKM nr.573, datë 03.10.2018 “Për miratimin e rregullave dhe të procedurave në ushtrimin e Funksioneve mbikëqyrëse në sektorin e gazit natyror të Ministrisë përgjegjëse për energjinë”

VKM nr.696, datë 16.03.2013 “Për përcaktimin e procedurave të ushtrimit të kompetencave të inspektoratit qendror dhe të rregullave për përmbajtjen dhe administrimin e PORTALIT UNIK “e-INSPEKTIMI”

Kontakt