Urdhërat (DINGN)

Urdhër nr. 315, datë 24.08.2017 “Për procedurat e lëshimit të vërtetimit teknik për subjektet që kryejnë aktivitet në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës dhe nënprodukteve të saj”.

Urdhër nr. 184, datë 05.07.2005 i Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës “Për kushtet dhe normat e projektimit të impianteve, instalimeve dhe paisjeve, që shërbejnë për depozitimin dhe Tregtimin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të tyre”

Urdhër i përbashkët i Ministrave nr. 4288, datë 30.04.2010 “Për kontrollin cilësor dhe sasior të nënprodukteve të Naftës dhe lëndëve djegësë të lëngshme, të gatshme për tregtim, të prodhuara në rafineritë e naftës dhe gazit dhe në impiantet e prodhimit të lëndëve djegëse të lëngshme në Republikën e Shqipërisë”

Urdhër i përbashkët nr. 4488, datë 06.05.2010“Për furnizimin nga rafineritë e naftës dhe shoqëritë e tregtimit me shimicë të lëndëve djegëse që nuk përdoren për automjete rrugore dhe gjeneratorë”

Urdhër nr. 6, datë 09.01.2015 “Për kontrollin e standardeve teknike të naftës dhe nënprodukteve të saj, procedurat dhe tarifat përkatëse”

Urdhër nr.415, datë 09.12.2014 “Kriteret e sekretimit të mostrave përfaqësuese dhe pajisjes me certifikate cilësie gjate furnizimit nga shoqerite e tregtimit me shumicë të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”

Udhëzim nr.3492, datë 30.04.2015 “Për koordinimin ndërinstitucional të procedurave standarde të kontrollit sasior, cilësor dhe fiskal të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj në republikën e shqipërisë”

Udhëzim nr. 913, datë  27.12.2018 “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant për konsum të anijeve në porte dhe në rada (kodi vii.5.7)”

 

Kontakt