Rregullore

Vendim Nr. 1060, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Per makinerite” dhe percaktimin e listes se standarteve te homonizuara.

Vendimi Nr. 1061, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Për pajisjet elektirke të projektuara për përdorim brenda kufijve të tensionit” dhe për përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara.

Vendim Nr. 1062, datë 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik  “Për pajisjet dhe bashkësite nën presion” dhe përcaktimin e listës së standarteve të homonizuara.

Vendim Nr. 1063, date 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Mbi emetimin e zhurmave në ambient nga pajisjet për përdorim në mjedise të hapura”

Vendim Nr. 1064, datë 23.12.2015Për Miratimin e Rregullit Teknik “Per kërkesat e eficencës për bojleret e ujit që perdorin lëndë djegëse ose te gazit”

Vendim Nr. 1065, date 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Enët e thjeshta nën presion” dhe përcaktimin e listës së standarteve të homonizuara.

Vendim Nr. 1066, date 23.12.2015  Për Miratimin e Rregullit Teknik “Per pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyese” dhe përcaktimin e listës së standarteve te homonizuara.

Vendim Nr. 1067, date 23.12.2015 Për Miratimin e Rregullit Teknik “Për pajisjet e gazit” dhe përcaktimin e listës së standarteve të homonizuara.

Kontakt