Ligjet

Ligji NR. 10433, datë 16.06.2011“Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për Përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre, i ndryshuar”

Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “ Për Mbrojtjen e Konsumatorit”

Ligji nr. 32/2016, datë 24.03.2016 “Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion”

Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për Garantimin e Sigurisë së Punës së Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike”

Ligji nr. 10489 dt. 15/12/2011 “Per tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut te produkteve joushqimore”

Ligji nr. 10480 dt. 17/11/2011 “Per sigurine e pergjithshme te produkteve joushqimore”

Ligji nr. 116/2014, dt 11.09.2014 “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të Konformitetit”

Ligji nr. 102/2015, datë 23.09.2015, “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar

Ligji nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.

Kontakt