Ligjet (DSGIK)

Ligji nr. 102/2015, datë 23.09.2015, “Për sektorin e gazit natyror”, i ndryshuar

Ligji nr. 44/2015, datë 30.4.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”.

Kontakt