Ligjet (DLQ)

Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE”

Ligji nr. 10 216, datë 21.01.2010 PËR DETERGJENTET

Ligji Nr.10 489, datë 15.12.2011 “PËR TREGTIMIN DHE MBIKËQYRJEN E TREGUT TË PRODUKTEVE JOUSHQIMORE”

Ligji 8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, Transportimin dhe Tregëtimin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve të Tyre, i ndryshuar”

 

Kontakt