Ligjet (DIPNP)

Ligji nr. 32/2016, datë 24.03.2016 “Për Garantimin e Sigurisë së Punës të Pajisjeve dhe Instalimeve nën Presion”

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar

Ligji 10 489 dt. 15/12/2011 “Per tregtimin dhe mbikqyrjen e tregut te produkteve joushqimore” i ndryshuar

Ligji nr.10480, datë 17.11.2011 Per sigurine e pergjithshme te produkteve joushqimore”

Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008“Për Mbrojtjen e Konsumatorit”

 

Kontakt