Ligjet (DIPIEMN)

Ligji nr. 8734, datë 01.02.2001“Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar.

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”

Ligji nr.10480, datë 17.11.2011 “Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore”

Ligji nr.10489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”

Kontakt