Ligjet (DINGN)

Ligji nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për Përpunimin, për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre, i ndryshuar”

Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorit”

Ligji nr.102, datë 23.9.2015 “Për sektorin e gazit natyror”

LLigji nr. 9876, datë 14.02.2008 “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e Biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, Të rinovueshme, për transport”

Kontakt