Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (DBNJSHB)

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve të Brendshme (DBNJSHB) është pjesë përbërëse e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial. Baza ligjore e funksionimit të DBNJSHB është: Legjislacioni i buxhetit dhe përdorimit të fondeve buxhetore. Kuadri ligjor në fuqi për...
Më shumë