Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe Monitorimit (DAVRM)

Misioni: Arritja e një ekuilibri sa më të drejtë, nëpërmjet përshtatjes të teknikave të menaxhimit të riskut, për të përcaktuar ekzistencën e zonave më të mëdha të ekspozimit ndaj riskut, si dhe për të shpërndarë në mënyrë efektive burimet në dispozicion për ti menaxhuar këto...
Më shumë