Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse (DIPIEMN)

MISIONI I DIPIEMN Drejtoria e Inspektimit të Paisjeve dhe Instalimeve Elektrike dhe Makinerive Ngritëse(DIPIEMN) e Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial ka në fokus të aktivitetit të saj, garantimin e sigurisë së njerëzve dhe vlerave materiale nga rreziku elektrik...
Më shumë

Drejtoria e Laboratorit Qendror (DLQ)

Drejtoria e Laboratorit Qendror  (D.L.Q) ka për detyrë dhe përgjegjësi të presë dhe të marrë në dorëzim kampionët e produkteve të naftës dhe të gazit në çdo kohë të ditës e të javës, sipas dokumentacionit përkatës për këtë qëllim. Gjithashtu ai ka për detyrë të kryejë testime...
Më shumë

Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve nën Presion (DIPNP)

Në V.K.M. nr. 497 datë 14.8.2001 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Inspektoratit të Paisjeve Nën Presion “ është përcaktuar edhe formimi profesional që duhet të ketë stafi i kësaj Drejtorie . Në V.K.M. nr. 410 dt. 13/05/2015 “Per Krijimin, Organizimin dhe Funksionimin e...
Më shumë